mercredi 8 mars 2017

Cesena

Cesena [čezé-], m. v Itálii v kr. Emi-lia-Romagna, 89 500 obyv. Prám. po-tr., spotřební. Knihovna (Biblioteca Malatestiana).

Buffet

Buffet [bife] Bernardy *1928, fr. malíř a grafik; z Picassova vlivu odvodil vlastni expresívní styl s Černými obrysy a střídmou barevnosti {Pohřeb, Snětí z kříže, Zátiší s revolverem, autoportréty).

mardi 7 mars 2017

Banchieri

Banchieri [-kjé-] Adriano, 1567 — 1634, it. skladatel a hud. teoretik; psal zvi. madrigaly.

Dřeviny

dřeviny, víceleté rostliny, jejichž lodyhy dřevnatějí. Patři k nim stroifl)’! keře, polokere a dřevnaté liány. Dělí se na d. listnaté a d. jehličnaté. Rostou

úřad prezidenta

úřad prezidenta, vládu s představiteli KSČ KSČ na Slovensko

Čečeno-ingušská ASSR

Čečeno-ingušská ASSR, v SSSR v RSFSR na sv. Kavkazu, 19 300 km2, 1,17 mil. obyv., hl. Čečencú a Ingu-šů; středisko Groznyj. Těžba a zpracování ropy a zemního plynu, prům. stroj., potr. Zemědělství. C.-i. ASSR ustavena 5.12.1936. čečetka, Acanthis — podrod ptáků z rodu stehlík, Carduelis, z čeledi pěn-kavovitých. Na zimu k nám ze S přilétá č. z mni, Carduelis (Acanthis) flarn-mea\ v ČSSR chráněná. Živí se semeny bříz. Chová se v klecích, čedar [podle angl. m ], sýr s mletou sýřeninou.

Brandeis

Brandeis [brendajs] Luis Dembitz, 1856 až 1941, amer. politik a právník; 1916 až 1939 člen Nej vyššího soudu USA. Prosazoval vétší účast státu v sociálním zabezpečení občanů.

Dickeos

Dickeos [dykinz] Charles, 1812—1870, pseud. Boz, klasik angl. reál. 19.st.; romanopisec, povídkář a publicista s hluboce sociálním cítěním a znamenitým talentem pro dramatičnost, charakteristiku postav, humor a grotesku. Úspěch získal již románovou prvotinou Kronika Pickwickova klubu, humorným popisem angl. života, v románech Oliver Twist, Mikuláš Nick-leby, Malá Dorritka a jinými satirami pranýřoval různé soukromé i veř. instituce; autobiografické prvky obsahuje román David Copperfield.

lundi 6 mars 2017

Bryologie

bryologie [řec.J, nauka o mechoiostech, součást bot. Zakl. čs. b. jsou Josef Dědeček (1843-1910), Velenovský a Kavina.

1. stroj

1. stroj, pomocná kondenzační vývěva, schopná čerpat proti nízkým tlakům plynů. Řadí se před běžné kondenzační vývěvy s velkou čerpací rychlosti;

Zemědělců 3.9 13 8

zemědělců 3.9 13 8,0 24 5,4 16 1,7 5

Duluth

Duluth [djúlúsj, přístavní m. v USA v Minnesotě na Hořejším jezeru, 100 600 obyv. Vývoz železné rudy. Prům. zvi. hutní, loďařský. duma [rus., ukr.] 1. poradní, správní a nakonec zastupitelský orgán (parlament) s omezenou pravomocí ve feud. i kap. Rusku; 1547—1711 byla bojarská duma poradním sborem panovníka, nahrazena senátem. Městská d. stála od 1785 v čele správy měst. Státní d. byla zřízena carskou vládou 1906 jako důsledek řev. 1905 — 07 pro uklidnění řev. mas; byla jí nadřízena státní rada, jež mohla zamítnout každý návrh d. Za únorové řev. 1917 byl vytvořen Prozatímní výbor státní d., jenž po dohodě s menševiky a esery ustavil Prozatímní vládu v Petrohradě; 2. liter, viz dumy.

Svazů

svazů, ustavení Mezinárodního všeodborového svazu, tzv. Rudých odborů

Derivát

derivát [lat.], slouč. odvozená oc zákl. látky.

dimanche 5 mars 2017

Cetus

Cetus [lat.], Velryba — souhv. již. oblohy.

Cáchy

Cáchy, něm. Aachen, fr. Aix-la-Cha-pelle — m. v NSR v Scv. Porýnsku-Vestfálsku, 242 400 obyv. Prům. text., oděvní, el.tech., stroj., potr., gumárenský. Dop. křižovatka. Termální lázně již od řím. dob. Hist. památky. — Na místě C. bylo řim. m. Aquisgranum. které zaniklo po vpádu Franků; na sklonku svého života zde pobýval pro blízkost léčivých pramenů Karel Veliký a C. se tim staly hl.m. franské říše. Zůstaly (do 1531) korunovačním m. řím. něm. králů.

Bohme

Bohme[béme]ya^o6,1575- 1624, něm. filozof-samouk; v jeho učení vyvrcholily panteistické tendence něm. mystiky. Podle B. je bůh imanentnim principem věčně proměnlivého světa, skrze nějž se jeví; bůh bez světa je věčné nic. Dial. prvky Bóhmova učení ovlivnily něm. klas. filoz. a oceňoval je i Marx.

Buben Vladimír

Buben Vladimír, 1888 - 1956,č. jazykovědec romanista; prof. UK a univ. v Bratislavě Zabýval se zvi. francouzštinou, rumunštinou, provensál-štinou, portugalštinou, katalánštinou a albánštinou (Francouzsko-český a Česko-francouzský slovník).

Branisko

Branisko, geomorfologický celek na Slovensku, kemé jaderné pohoří ve Fatransko-tatranské oblasti. Členitá hornatina, nejvyšši Smrekovica, 1200m n.m. Hl. z kryst. břidlic, na SV i vápence a dolomity.

Čan-ťiang

Čan-ťiang, přístavní m. v již. Číně v provincii Kuang-tung, 300 000 obyv. Prům. stroj., potr.; v okoli těžební prům. (živičné břidlice).

samedi 4 mars 2017

Byronův mys

Byronův mys [bajrn-]. angl. Cápe By-ron — nejvých. bod australského kontinentu, 153339' v.d. a 28°38' j.š. Byrranga, pohoři na S SSSR, na Taj-my rském poloostrově, dlouhé 1100 km; nejvyšši Lednikovaja, 1146 m n.m. Tundra.

Dixon Dean

Dixon Dean, 1915 — 1976, amer. černošský dirigent; od 1949 působil též v Evropě (hostoval i v Praze). Diyarbakir [dyjar-J, m. v Turecku v jv. Anatólii na horním Tigridu. 169 700 obyv. Prům. těžební (barevné kovy), text., potr., pap.: zeměd. středisko. Dop. křižovatka.

Amundsen

Amundsen [-mins- i -munds-] Roald, 1872 — 1928, norský polárník; od 1899 se zúčastňoval polárních výprav. 1903 až 1906 poprvé projel lodi Severozápadním průjezdem u severoamer. pobřeží, jako první dosáhl 15. 12. 1911 již. pólu; 12. 5. 1926, krátce po Byr-dovi, přeletěl sev. pól. Zahynul při zachraňování výpravy' U. Nobile. Amumlsenovo moře [-minse- i -munds-], okrajové moře Tichého oceánu u Antarktidy, mezi 100: — 123’ z. d., hluboké až 585 m. šelfové ledovce. Amundsen-Scott [-minsen i -munds-sk-]. amer. výzk. jihopolární stanice v Antarktidě na jižním pólu, ve výšce 2800 mn.m.Zal. 1957.

Apuks

apuks [lat.], zdánlivé přiblížení hvězdy k Měsíci (z jiného místa na Zemi může být pozorován zákryt hvězdy Měsí

Búr Súdán

Búr Súdán, Port Súdán — přístavním, ve vých. Súdánu u Rudého moře, 110 000 obyv. Rafinérie ropy. čistírny bavlny. Jediný nám. přistav Súdánu. Burša Vladimír. *1924, č. polit, pracovník; předseda Východoč. KNV. do 1978 tajemník východoč. KV KSČ. Ř.pr. (1974).

Andantino

andantino [-tý-, it.], hud. volné, ale rychleji než andante; menši skladbu v tomto tempu.

vendredi 3 mars 2017

D. o.

d. o., mez. masové těl. akce Luzernské sport, internacionály (název přijatý od Svazů DTJ). První se konala 1925 ve Frankfurtu nad Mohanem, druhá 1931 ve Vídni, třetí 1937 v Amsterdamu.

Brigaderová Anna

Brigaderová Anna, 1861 — 1933. lotyšská prozaiěka a dramatička. Autorka reál. novel a autobiografické trilogie, zobrazující život vesnice a malého města z konce 19. století, brigáda komunistické práce, nejvyšši forma sociál, soutěže v SSSR. brigantina [-tý-, it.] viz plachetnice. Briggs Henry, 1561 — 1630, angl. matematik; prof. Gresham College a v Oxfordu. Po 1615 se zabýval logaritmy a logaritmováním, vypočítal rozsáhlé tabulky logaritmů sinů a kosinů. Briggs Robert William, *1911, amer. embryolog; prof. univ. v Bloomingto-nu. Spoluautor techniky transplantace jader tělesných buněk do enukleova-ných vajíček žab.

Buočák Pavel

Buočák Pavel, *1915, sl. básník, překladatel. lit. vědec. Psal verše nadrea-listické (Ncusinej. zažiti síňko, S tebou a sám) a meditativní (Je to pravda. je to sen. Hrdá samota). Autor vzpomínkové knihy Hriešna mladost. Pfekl. z fr., pol. a lat. liter. Z.um. (1976). Bunčáková Viera. roz. PalJová, *1920, sl. vydavatelka a překl. z ant. liter, a lit. historička (Antika v Uterárnych teóriach Janusa 7uh->i >kťho).

A min

a min, předsedy Hodži s rak. kancléřem Schuschniggem o možnosti čs.-rak. spolupráce Hodžova jednání

Caodaj

Caodaj [k-], vietnamská náb. polit, sekta zal. 1926; podporovala fr. kolo-nizátory. Jeji vliv potlačil Ngo-dinh--Diem.

jeudi 2 mars 2017

Bedna lapací

bedna lapací, samočinné zařízení k odchytu ryb nebo ptáků (sojek).

* 1889

* 1889, brit. lékař, neurofyziolog; prof. univ. v Cambridgi. Nob. c. (1932) s Sherringtonem za práce v oblasti funkce neuronu.

Casteau

Casteau [kasto], místo nedaleko Bruselu v Belgii, od 1967 sidlo NATO. Csstel Gandolfo[ka-], městečko v Itálii

Bohrův poloměr

Bohrův poloměr [bór-] viz poloměr. Bohrův princip komplementarity

Bachtijárové

Bachtijárové [-ty-] viz Lurové.

Lučky

lučky, dekorativní motiv č. renes. arch.

mercredi 1 mars 2017

Bažant Vladimír

Bažant Vladimír, 1920-1973, č. chemik; člen kor. ČSAV (1962), prof. VŠCHT, Ls.c. (1953) za výrobní metody organokřemičitých sloučenin. Bažant Zdeněk, 1879 —1954, č. technik; prof. ČVUT.akad. ČSAV (1952). Pracoval v oboru stavební mech. Spisy; Slovník stavební mechaniky a příbuzných oborů. Stavebná mechanika. Ilustrace stř. 192.

Delmenhorst

Delmenhorst, m. v NSR v Dolním Sasku, 66 000 obyv. Prům. text., chem., oděvní, potr., korku, juty.

Carnac

Carnac [ka-k], obec v sz. Francii na J Bretaně, 37Ó0 obyv. Mořské lázně. Památky neolitické kult. s megality. Carnap [ka-] Rudolf, 1891 — 1970, rak. logik a ideal, filozof; prof. univ. ve Vídni, 1931—35 přednášel na přírodověd. fakultě něm. univ. v Praze; od 1936 v USA. Význ. představitel novo-pozitivismu, akt. účastník Vídeňského

Dynamika jízdy

dynamika jízdy, dop. vědní obor zabývající se pohybem vozidel na zákl. zák. mechaniky a empirických zkušeností. Je zákl. pro konstrukci vozidel, dynamismus [lat. < řec.], filoz. učeni, vysvětlující existenci, pohyb a vývoj hmoty závislosti na akt. nemateriálni hybné síle, která je buď hmotě vlastni, nebo k ní přistupuje zvnějšku. D. zdůrazňuje nepřetržitost hmoty a dění, je vždy kritikou mechanicismu. Vychází z ideal, pozic, často je spojen s iracionalismem (Leibniz, Nietzsche. Bergson).

dělnická píseň

dělnická píseň, lid. i umělá píseň vznikající v děl. prostředí a odrážející životní realitu, sociální zápasy a třídní uvědomování děl. třídy. Lid. d. p. lze sledovat od 40. let a umělou od 60. let 19.st. Druhem d. p. je i agitační a masová píseň.

Broca

Broca [-kaj Paui, 1824— 1880. :’r. chirurg, antropolog, patolog a histolog. Objevil v mozku centrum řeči (Bro-covo centrum).